Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Personal guidance

Phone:0041 43 817 13 91

info@igenea.com WhatsApp

The Milewski Surname Project

Description:

This project is devoted to investigate the genetic relationship between different patrilineages associated with the Polish surname Milewski (or with similar family names listed below). Celem tego projektu jest genetyczna analiza pokrewie?stwa ró?nych linii genealogicznych zwi?zanych z nazwiskiem Milewski (lub podobnymi nazwiskami, wymienionymi poni?ej).

Members:

3

Other surnames in Project

Mileski, Milesky, Milewski, Milewsky

Join the Milewski surname project

If you want to join the Milewski project please order your DNA test here.

Order my origin
analysis from EUR 179