Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Personal guidance

We are always happy to help you! Contact us via e-mail or Whatsapp.

If you would like us to call you back, please provide your phone number and how you can be reached. We will be happy to call you for a personal consultation.

info@igenea.com WhatsApp

The Skr?ta Surname Project

Description:

This project is devoted to investigate the genetic relationship between different patrilineages associated with the surname Skr?ta and all related family names (listed below). An additional aim of this study is to determine the origin of the Polish family Skr?ta originating from the Skierniewice region (mostly from villages Mokra and Miedniewice). Celem tego projektu jest genetyczna analiza pokrewie?stwa ró?nych linii genealogicznych zwi?zanych z nazwiskiem Skr?ta oraz podobnie brzmi?cych nazwisk, wymienionych poni?ej. Dodatkowym celem projektu jest okre?lenie pochodzenia wspólnego przodka rodziny Skr?ta wywodz?cej si? z okolic Skierniewic i zamieszkuj?cej w przesz?o?ci g?ównie wsie Mokra oraz Miedniewice.

Members:

2

Other surnames in Project

?kréta, Skrenta, Skret, Skreta, Skrety

Join the Skr?ta surname project

If you want to join the Skr?ta project please order your DNA test here.

Order my origin
analysis from EUR 179