Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
ייעוץ אישי

We are always happy to help you! Contact us via e-mail or Whatsapp.

If you would like us to call you back, please provide your phone number and how you can be reached. We will be happy to call you for a personal consultation.

info@igenea.com WhatsApp
האם אתם נושאים את גן הלוחמים?
DNA ניתוח שורשים

האם אתם נושאים את גן הלוחמים?

הסיבות להצלחה ולנכונות ליטול סיכונים יכולות להיות גנטיות

מחקרים גנטיים הראו כיצד גן הלוחם משפיע על התנהגות האדם:

 • התנהגות לוחמנית (במיוחד בפרובוקציות וסכסוכים)
 • נכונות מוגברת ללקיחת סיכונים בחיים הפרטיים והמקצועיים
 • יכולת להעריך טוב יותר את סיכוייך להצליח במצבים קריטיים
 • מבחן ג'ין הלוחם iGENEA
  119 EUR
  הזמנה  

לצורך קבלת הדי-אן-איי מספיקה דגימת רוק. לקיחת הדגימה מבוצעת בהליך פשוט ונטול-כאב, שניתן לבצעו בבית. שלחו את הדגימות במעטפה שמצורפת לערכת לקיחת הדגימה.

הזמנת ערכה:

בטלפון, במייל או באתר

קבלת ערכה:

קבלת הערכה תוך כשבוע מיום ההזמנה

לקיחת דגימות:

מהבית, בקלות וללא כאבים

שליחת דגימות:

במעטפה המצורפת

תוצאה:

מקוון לאחר כ-6 - 8 שבועות

רק לאדם אחד מכל שלושה יש את הגן הלוחם

נושאי הווריאציה הגנטית MAOA-L, הידועה בשם "גן הלוחמים", התאפיינו בנכונות מוגדלת ליטול סיכונים ובו-זמנית גם מיכולת טובה יותר להעריך את סיכויי הצלחה שלהם במצבים גורליים.

גן הלוחמים נמצא על כרומוזום ה-X, כלומר גברים יורשים אותו מאימותיהם. מכיוון שלגברים יש כרומוזום X אחד בלבד, כאשר גן הלוחמים קיים הוא בא לידי ביטוי באופן מלא. לנשים, לעומת זאת, יש שני כרומוזומי X, ומסיבה זו גן לוחמים יחיד אינו משפיע כלל או משפיע במידה מוגבלת. עד כה לא ידוע מהן ההשפעות במקרה של נשים שגן הלוחמים נמצא על שני כרומוזומי ה-X שלהן. גברים ונשים כאחד יכולים לעבור בדיקת גן לוחמים.

מחקרים בנושא "גן הלוחמים"

 • Cary Frydman et al., MAOA-L carriers are better at making optimal financial decisions under risk, Proc. R. Soc. B, (2010)
 • Rose McDermott et al., Monoamine oxidase A gene (MAOA) predicts behavioral aggression following provocation, Proc. Natl Acad. Sci., (2008)
 • Beaver et al., MAOA Genotype is Associated with Gang Membership and Weapon Use, Comprehensive Psychiatry, (2009)

כתבות בעיתונות

בירור עמי מוצא נוספים באמצעות iGENEA

עמי מוצא הם עמים מהעת העתיקה אשר נבדלים לא רק בשפה, תרבות והיסטוריה משל עצמם, אלא גם בפרופיל די-אן-איי ייחודי. בניתוח השורשים ב-iGENEA‏, עם המוצא שלכם ייקבע על סמך הקבוצה המשותפת (Haplogroup) והפרופיל הגנטי. התוצאה מתייחסת לתקופה שבין 900 לפנה"ס עד 900 לספירה, בקירוב.

יהודים ויקינגים קלטים גרמאנים באסקים כל העמים העתיקים

הזמנת ניתוח שורשים ב-iGENEA

הזמן את ניתוח המקור שלי מ- EUR 179