Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done
iGENEA
Personal guidance

We are always happy to help you! Contact us via e-mail or Whatsapp.

If you would like us to call you back, please provide your phone number and how you can be reached. We will be happy to call you for a personal consultation.

info@igenea.com WhatsApp

The Prokopowicz Surname Project

Description:

The Prokopowicz surname is common in the lands of the former Polish-Lithuanian Commonwealth?today's Poland, Lithuania, and Belarus. The geographic focus of this project is the area bounded more or less by Vilnius (Wilno), Lithuania, to the north; Hrodna (Grodno), Belarus, to the west; Navahrudek (Nowogrodek), Belarus, to the south; and Minsk, Belarus, to the east. The specific geographic focus is the Lida area of Belarus, from Scucin (Szczuczyn), Lack, Dziembrow, and Iszczolna (Ishcholna) in the west to Radun, Eisiskes (Ejszyszki), Bieniakonie, Poleckiszki, and Salcininkai (Soleczniki), north of Lida. However, we welcome all male Prokopowiczes to join this project. Emigration, war, deportation, and resettlement have caused many Prokopowicz families to leave their ancestral lands and find new homes all over the world. We hope that Y-DNA testing may help long-lost families to find one another and reconnect. Nazwisko Prokopowicz jest popularne w rejonie by?ej uni Polsko-Litewskiej (obecnie Polska, Litwa, Bia?oru?). Powy?szy projekt skupia si? g?ównie na rejonach w kierunku pó?nocnym bardziej lub mniej wokó? Wilna (Litwa), zachodnim Grodno (Bia?oru?), po?udniowym Nowogrodek (Bia?oru?) oraz wschodnim Mi?sk (Bia?oru?). Szczególnymi miejscami zainteresowania sa rejon Lidy na Bia?orusi, poprzez Szczyczyn, Lack, Dziembrów oraz Iszczolna na zachód a? po Radun, Ejszczyki, Bieniakonie, Poleckiszki i Solecznik na pó?noc od Lidy. Jakkolwiek wszyscy m??czy?ni z rodziny Prokopowicz s? mile widziani w tym projekcie. Emigracja, wojna, deportacje oraz przeiedlenia zmusi?y wiele rodzin Prokopowiczów do opuszczenia swoich rodzinnych stron i szukania nowych domów dooko?a ?wiata. ?ywimy nadzieje, ?e testy Y-DNA przyczyni? sie do ponownego po??czenia dawno temu rozdzielonych rodzin.

Members:

8

Other surnames in Project

Prakopowicz, Proko, Prokopovich, Prokopovicius, Prokopowich, Prokopowicz, Prokopowitz

Join the Prokopowicz surname project

If you want to join the Prokopowicz project please order your DNA test here.

Order my origin
analysis from EUR 179