Arrow Downward Arrow Downward Close Close Done Done Cart Cart clock clock
iGENEA
ייעוץ אישי

We are always happy to help you! Contact us via e-mail or Whatsapp.

If you would like us to call you back, please provide your phone number and how you can be reached. We will be happy to call you for a personal consultation.

info@igenea.com WhatsApp

ניתוח שורשים: מהיכן אני בא

ניתוח שורשים לפי הדי-אן-איי ב - iGENEA

ניתוח שורשים ב-iGENEA מאפשר לכם לחקור את שורשיכם באמצעות דגימת רוק פשוטה. בבדיקה יזוהו עם המוצא ואזור המוצא שלכם. בנוסף לבדיקה מוקנית גם גישה בלתי-מוגבלת בזמן למסד הנתונים הגדול בעולם בתחום של גֶנֶאָלוגיית די-אן-איי. שם תוכלו למצוא קרובי משפחה שעד כה לא ידעתם על קיומם ולהשתתף בפרויקטים שונים, על מנת למקד אף יותר את חקר השורשים.

כיצד מפורשים השורשים הגנטיים שלי?

ההשוואה של הדי-אן-איי המיטוכונדריאלי (mtDNA) והדי-אן-איי של כרומוזום ה-Y בין אנשים מקבוצות דמוגרפיות שונות מאפשרת לנו לקבל מושג לגבי הזמן והאזור שבהם קבוצות אלה הסתובבו על פני כדור הארץ במסגרת נדידת העמים. מוטציות גנטיות מייחדות לא רק משפחות בודדות, אלא גם קבוצות דמוגרפיות שלמות. באמצעות בדיקה של התדירות או ההופעה של מוטציות מסוימות ניתן לחלק את אילן היוּחסין המורכב של המין האנושי לענפיו הבודדים.

דפוס מוטציה ייחודי מתפתח כאשר קבוצה דמוגרפית כלשהי יוצאת למסע נדודים או חיה זמן רב באזור גאוגרפי מבודד, כלומר כאשר היא אינה נמצאת באינטראקציה עם קבוצות אחרות. אם דפוסים מסוימים נפוצים בקרב מספר עמים קיימת ביניהם קרבה. חלק מהדפוסים מופיעים רק בקרב עמים מסוימים, מה שמאפשר להוכיח את המוצא מהם.

דיווחים בעיתונות על ניתוח השורשים של iGENEA

בירור עמי מוצא נוספים באמצעות iGENEA

עמי מוצא הם עמים מהעת העתיקה אשר נבדלים לא רק בשפה, תרבות והיסטוריה משל עצמם, אלא גם בפרופיל די-אן-איי ייחודי. בניתוח השורשים ב-iGENEA‏, עם המוצא שלכם ייקבע על סמך הקבוצה המשותפת (Haplogroup) והפרופיל הגנטי. התוצאה מתייחסת לתקופה שבין 900 לפנה"ס עד 900 לספירה, בקירוב.

יהודים ויקינגים קלטים גרמאנים באסקים כל העמים העתיקים

כך עובד ניתוח מקור ה- DNA

לצורך קבלת הדי-אן-איי מספיקה דגימת רוק. לקיחת הדגימה מבוצעת בהליך פשוט ונטול-כאב, שניתן לבצעו בבית. שלחו את הדגימות במעטפה שמצורפת לערכת לקיחת הדגימה.

הזמנת ערכה
קבלת ערכה
לקיחת דגימות

מהבית, בקלות וללא כאבים

שליחת דגימות

במעטפה המצורפת

תוצאה

מקוון לאחר כ-6-8 שבועות

ניתוח המקור שלך
-10%